ZGŁOSZENIE

MIEJSCE 

Hotel LAS, 58-573 Piechowice, ul. Turystyczna 8, http://hotel-las.pl

ZAKWATEROWANIE

Hotel LAS w Piechowicach w pokojach 2-osobowych. Na druku prosimy o wskazanie osoby z którą chcą Państwo dzielić pokój.

IDENTYFIKATOR

Otrzymany od organizatorów będzie uprawniał Państwa do uczestnictwa w obradach Sympozjum oraz we wszystkich wydarzeniach towarzyszących.

WPISOWE

Prosimy wpłacić do dnia 16 września 2019 roku na konto Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1908 1000 0023 6122 0987. W przypadku braku wpłaty organizator nie gwarantuje miejsca noclegowego. Zwrot ww. kwoty możliwy jest w przypadku rezygnacji zgłoszonej na piśmie – nie później,  niż na 7 dni przed Sympozjum.

FAKTURA

Zostanie wystawiona i wysłana, na adres wskazany w zgłoszeniu.

RODO

Informujemy, że w Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze obowiązuje Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Szczegóły dotyczące praw osób, których dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane dostępne są na stronie www.ces.jgora.pl.

ZGŁOSZENIE

Należy przesłać do dnia 16 września 2019 roku. Zgłoszenie można przesłać online, mailem,
fax-em, pocztą tradycyjną na adres współorganizatora tj. Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej, adres poniżej.

KONTAKT

Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej, Plac Piastowski 21 of., 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 610 60 78 – 79, fax 75 64 17 400,
e-mail: ces@ces.jgora.pl,
www.dolnoslaska-jesien-onkologiczna.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W SYMPOZJUM NAUKOWO – SZKOLENIOWYM
XXIII DOLNOŚLĄSKA JESIEŃ ONKOLOGICZNA,
PIECHOWICE HOTEL LAS, 11 – 13 PAŹDZIERNIKA 2019r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM NAUKOWO – SZKOLENIOWYM PT. „POSTĘPY W ONKOLOGII” /11-13.10.2019r./

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

  • a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej z siedzibą w Jeleniej Górze Plac Piastowski 21 of. 58-560 Jelenia Góra, kontakt mailowy pod adresem : ces@ces.jgora.pl .

  • b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach realizacji Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego pt. „Postępy w Onkologii”, w tym informowania o kolejnych wydarzeniach naukowo – szkoleniowych, na podstawie zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit.a RODO.

  • c. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

  • d. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  • e. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ces@ces.jgora.pl .

  • f. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • g. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem udziału w Sympozjum Naukowo – Szkoleniowym pt. „Postępy w Onkologii”.

  • h. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

  • i. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

  • j. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2, k. 00-193 Warszawa, w każdej chwili.